Bitmeyen dizimizde sezon finali yaptığına göre, bir sezonu daha kapattık. Eskiden iki tane bitmeyen dizimiz vardı. Şimdi bir tanesi, ne yazık ki, 15 Temmuz sonrası kaldırıldı. Elimizde kala kala sadece bir tane dizi kaldı. O dizi de benim çocukluğumda başladı ve halen gidiyor. Galiba bir milyon beş yüzüncü bölümde bitecek. Bu kadar uzun süre, bu kadar konuyu nereden buluyorlar? diyecek olursanız; Türkiye’nin gündemi bu kadar hızlı değişirken konu bulmakta pek zor olmuyor…

Oktay Emlik

Kendince bir şeyler karalayan biri. Gündem’den Düşenler’e dair yorum haber yazan biri!.. #yazıozbişeler

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store